Room temperature test of the continuous spontaneous localization model using a levitated micro-oscillator

TitleRoom temperature test of the continuous spontaneous localization model using a levitated micro-oscillator
Publication TypeJournal Article
AuthorsZheng, Di, Yingchun Leng, Xi Kong, Rui Li, Zizhe Wang, Xiaohui Luo, Jie Zhao, Chang-Kui Duan, Pu Huang, Jiangfeng Du, Matteo Carlesso, and Angelo Bassi